Zasady Użytkowania

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PORTALU FREEFILM.PL

SPOŁECZNOŚCIOWEGO MULTIMEDIALNEGO INTERNETOWEGO

SERWISU HOSTINGOWEGO ORAZ PLATFORMY CDA PREMIUM

PORTAL FREEFILM.PL

hybrydowa internetowa platforma komunikacyjna społeczności

miłośników multimedialnych treści w Internecie oraz

twórców z równoległą platformą FREEFILM PREMIUM

 1. WSTĘP

1.1. Hybrydowy Charakter. Serwis Freefilm.pl jest platformą hybrydową, gdzie oprócz filmów dodawanych społecznościowo, przechowywane są również treści od wydawców i dystrybutorów, które są udostępniane w ramach odrębnych usług FreeFilm Premium a zasady tych usług określa odrębny regulamin stanowiący uzupełnienie niniejszego Regulaminu.

1.2. Prawo Właściwe. W związku z tym, iż serwis http://www.freefilm.pl jest multimedialnym hostingowym serwisem polskojęzycznym, skierowanym głównie do Polaków (lub osób polskojęzycznych) oraz w związku z tym, że Usługodawca (hostingodawca) jest podmiotem polskim i ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego (w szczególności w oparciu o ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) i określa zasady działania hostingowej społecznościowej platformy komunikacyjnej (społeczność miłośników multimediów), funkcjonującej pod domeną http://www.freefilm.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług.

1.3. Regulamin. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora - jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis (Usługodawcy hostingowego świadczącego usługi drogą elektroniczną).

1.4. Dodatkowe Regulaminy. Oprócz niniejszego Regulaminu, mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług (np. Konta Partnerskie, Premium VOD).

1.5. Korzystanie z Usług. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu (wraz z ewentualnymi regulaminami dodatkowymi) oraz jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym aby móc aktywnie korzystać z Usług – a zwłaszcza dodawać treści. Zapoznanie i akceptacja regulaminów dodatkowych jest konieczna dla korzystania z usług do których regulaminy dodatkowe się odnoszą.

 1. DEFINICJE POJĘĆ

2.1. Ustawa (UŚUDE) - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. – z późniejszymi zmianami).

2.2. Serwis Internetowy (zamiennie również: Serwis, Portal) - oznacza wszelkie strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie http://www.freefilm.pl; zbiór stron www zlokalizowanych w domenie http://www.freefilm.pl/, stanowiący własność Administratora: platforma usług hostingowych umożliwiająca między innymi umieszczanie przez Użytkowników w Portalu Materiałów oraz Komentarzy/Postów (system forów dyskusyjnych) w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia pozostałym Użytkownikom; w ramach Portalu prowadzone są również tzw. Konta Partnerskie oraz świadczone są równolegle (hybrydowy charakter Portalu) Usługi FREEFILM PREMIUM (które w szczegółach są regulowane jednym z odrębnych Regulaminów Dodatkowych).

2.3. (zamiennie również: Właściciel, Administrator) - Dziki sp. z o.o. z siedzibą w Czeluśnicy 160a, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6852342852, KRS 893043– właściciel hostingowego Serwisu Internetowego i podmiot odpowiedzialny za jego administrowanie.

2.4. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, który stanowi umowę zawartą między Użytkownikiem Serwisu (Usługobiorcą) a Właścicielem (Usługodawcą); niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 3 UŚUDE. Domyślny adres internetowy dla Regulaminu w aktualnej wersji to: https://freefilm.pl/terms/terms

2.5. Użytkownik (Usługobiorca) – każda osoba korzystająca z Portalu, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Portalu. Użytkownikiem Portalu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego. Użytkownik stanowi Usługobiorcę w rozumieniu UŚUDE.

2.6. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który poprzez Rejestrację, z Chwilą Zawarcia Umowy, utworzył na Portalu Profil i Konto, co otwiera mu m. in. możliwość dostępu do szeregu Usług Dodatkowych, uwarunkowanych Regulaminami Dodatkowymi.

2.7. Usługa (Usługi) – usługi hostingowe świadczone droga elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców polegające na udostępnianiu Użytkownikom za pomocą Serwisu Internetowego społecznościowej platformy komunikacyjnej (społeczność miłośników multimediów) pozwalającej m. in. na dodawanie przez Użytkowników Materiałów multimedialnych (m. in. w formie Plików Hostowanych, Obiektów Osadzonych lub Linków), w tym, w szczególności, filmów video; hosting obejmuje m. in. teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika na serwerach hostingowych Administratora. Administrator nie sprawdza, ani nie ingeruje merytorycznie w treści (Materiały) dodawane przez Użytkowników, które są przechowywane (hosting) na jego serwerach.

2.8. Usługi Dodatkowe – Usługi regulowane Regulaminami Dodatkowymi.

2.9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną i prawną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego a w szczególności otwiera mu drogę do korzystania z Usług Dodatkowych. Wypełnienie formularza rejestracyjnego stanowi potwierdzenie zapoznania się z ofertą Usługodawcy w zakresie świadczenia Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.10. Chwila Zawarcia Umowy (o Profil Użytkownika) – potwierdzenie Rejestracji poprzez skuteczne wywołanie przez Użytkownika linku aktywującego wysłanego z Serwisu na adres podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji (technicznie jest to: kliknięcie na link aktywacyjny i/lub wklejenie linku aktywacyjnego w pasek adresu przeglądarki i wywołanie Serwisu skutkujące wyświetleniem w serwisie informacji o skutecznej aktywacji konta); potwierdzenie Rejestracji stanowi oświadczenie woli Użytkownika o przyjęciu oferty Usługodawcy, z którą Użytkownik zapoznał się w procesie Rejestracji i stanowi moment, od którego Usługobiorca jest związany z Usługodawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa o Konto i Profil) na warunkach określonych w Regulaminie (w zakresie utrzymywania przez Administratora Profilu Użytkownika Zarejestrowanego).

2.11. Krąg Użytkowników - wszyscy aktywni Użytkownicy, udzielający się aktywnie na Portalu (dodający/przechowujący Materiały, dodający Posty / Komentarze, itp.), którzy poprzez fakt aktywnego korzystania z Portalu tworzą swoistą "wirtualną grupę przyjaciół - znajomych", tj. osób, które pozostają w relacjach o charakterze towarzyskim i dla których Portal stanowi formę służącą do dzielenia się własnymi Materiałami pasją do multimediów, nawiązywania nowych kontaktów, wymiany informacji, jak również własnych doświadczeń i poglądów;

2.12. „Browse-wrap Agreement” – umowa zawarta wyłącznie poprzez korzystanie z niniejszego Serwisu - objęcie niniejszym Regulaminem również Użytkowników niezalogowanych: w zakresie korzystania z Portalu w ramach funkcjonalności Portalu możliwych dla Użytkownika niezalogowanego („anonimowego”), w tym Użytkownika, który nie dokonał Rejestracji, Użytkownik (w tym Użytkownik niebędący Użytkownikiem Zarejestrowanym), wyraża zgodę na warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, poprzez sam fakt korzystania z niniejszego Serwisu („Umowa zawarta przez samo Przeglądanie / Korzystanie z Serwisu”).

2.13. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego (lub innego formularza – np. o Konto Premium lub Konto Partnerskie), jak również w inny sposób (rejestracja IP, „odcisk” systemu, przeglądarki, itp.), informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w niniejszym Regulaminie (oraz w Regulaminach Dodatkowych), jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;

2.14. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym; Loginem może być też adres e-mail użyty do rejestracji.

2.15. Awatar - obraz reprezentujący graficznie Profil Użytkownika.

2.16. Konto Użytkownika (Konto) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Profilu, jakie zbiera (jawnie lub niejawnie) i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.

2.17. Profil Użytkownika (Profil) – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie strony internetowe, gdzie m. in. zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu (np. opublikowane posty, etc.). Profil zawiera też dane własne Użytkownika zawarte w jego Koncie, które Administrator ujawnia do wglądu samemu Użytkownikowi lub innym Użytkownikom. W szczególności chodzi o opis profilu użytkownika, jego Awatar, historię jego aktywności, etc.

2.18. Materiały - teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały multimedialne lub gry online oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika na serwerach Administratora (i indeksowane w bazie danych) w celu ich przechowywania, w tym upubliczniania w Portalu (co jest decyzją wyłącznie Użytkownika), w formie Pliku Hostowanego (przechowywanego), Linku lub w formie tzw. obiektu osadzonego (tzw. embedding); wszelkie treści dodane, wprowadzone w jakikolwiek sposób do Portalu i przechowywane przez Użytkowników a Administrator dostarcza jedynie techniczną infrastrukturę hostingową (w celu przechowywania Materiałów przez Użytkowników).

2.19. Link - odnośnik przekierowujący do strony internetowej, na której zamieszczony jest Materiał.

2.20. Obiekt Osadzony - Materiał w formie obiektu osadzonego w kodzie stron Portalu przez Administratora lub Użytkownika

2.21. Plik Hostowany – Materiał w formie pliku wgranego („uploadowanego”) na serwer Administratora przez Użytkownika i hostowany (przechowywany) na serwerze Administratora zgodnie z wolą i decyzją Użytkownika;

2.22. Komentarz / Post – podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Portalu w ramach jego systemu hostingu multimedialnego i forów dyskusyjnych, w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami i poglądami (wyrażać je) i/lub zamieszczać Materiały.

2.23. Partner Marketingowy - Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników (Reklamodawca).

2.24. Materiały Reklamowe - materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych w formie elektronicznej.

2.25. Materiały Agregowane - treści dostarczane do Portalu w sposób całkowicie automatyczny (za pomocą tzw. „robotów”) ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nagłówki wiadomości („newsów”) z ogólnodostępnych kanałów RSS.

2.26. Nieautoryzowany Dostęp – sytuacja, w której osoba trzecia lub Użytkownik korzysta z Konta/Profilu, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych i korzysta Usług, nie posiadając do tego uprawnień.

2.27. Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, dobrymi zwyczajami, tzw. netykietą lub niniejszym Regulaminem lub innymi zasadami (regułami) obowiązującymi w ramach świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu Internetowego (dotyczy to również działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub naruszających ustalone zwyczaje).

2.28. Konto Partnerskie – Konto Użytkownika, który zawarł dodatkową umowę, zgodnie z Regulaminem Konta Partnerskiego freefilm.pl (Regulamin Dodatkowy), dzięki czemu Użytkownik jako Partner ma możliwość zarabiania na reklamach wyświetlanych razem z Materiałami publikowanymi przez Partnera na Portalu freefilm.pl (zgodnie ze wspomnianym Regulaminem Dodatkowym)

 

2.30. Usługi Dodatkowe – w szczególności usługa Konta Partnerskiego i Usługa FREEFILM PREMIUM – ich zasady regulują dodatkowo w szczegółach Regulaminy Dodatkowe.

2.32. Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników, znajdujący się pod adresem https://freefilm.pl/terms/terms

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego w celu przechowywania danych (w tym Materiałów) przez Użytkowników (hosting).

3.2. Serwis Internetowy, w zakresie świadczonych przez Administratora dla Użytkowników drogą elektroniczną Usług, stanowi społecznościową platformę komunikacyjną (serwis hostingowy) pozwalającą na publiczne dodawanie Materiałów i przechowywanie ich przez Użytkowników a także na komentowanie Materiałów (m. in. w formie Komentarzy / Postów).

3.3. Administrator nie ingeruje merytorycznie w Materiały dodawane i przechowywane przez Użytkowników, nie sprawdza ich w żaden sposób z własnej inicjatywy, a w szczególności nie filtruje ani nie przeszukuje zasobów zgromadzonych w serwisie.

3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych, w tym Materiałów Reklamowych, dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

3.5. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że coś innego w sposób jasny wynika z informacji na stronie Serwisu. Zastrzeżenie to nie dotyczy informacji przedstawianych Użytkownikowi w procesie Rejestracji, który stanowi ofertę zawarcia przez Użytkownika z Administratorem Umowy na świadczenie Usługi. Podobna sytuacja dotyczy zawieranych oddzielnie umów na Konta Partnerskie lub na Konto Premium – zgodnie z Regulaminami Dodatkowymi.

3.6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

 1. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1. Właścicielem Serwisu jest Dziki sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Czeluśnica 160A ,38-204 Czeluśnica, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6852342852, KRS 893043– Administrator.

4.2. Prowadzenie przez Administratora Serwisu (Usługa) obejmuje przede wszystkim:

 1. umożliwienie Użytkownikowi dodawania własnych Materiałów i przechowywanie ich w ramach hostingu w Serwisie
 2. umożliwianie wyrażania opinii przez Użytkowników o Materiałach (komentarze w formie Postów / Komentarzy)
 3. udostępnianie przez Administratora przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych (Materiały, Posty / Komentarze i informacje Konta/Profilu użytkownika, Poczta Wewnętrzna).
 4. udostępnienie zawartości Serwisu wszelkim odwiedzającym Użytkownikom (niekoniecznie Zarejestrowanym) – „Web-wrap Agreement”; dotyczy to również usług „anonimowego” przechowywania danych, z tym, że Administrator dla bezpieczeństwa rejestruje logi na temat zdarzeń takich jak dodawanie Materiałów (m. in. IP Użytkownika) i przechowywanie ich przez Użytkowników niezarejestrowanych (anonimowych) – art. 22 ust. 2 UŚUDE.

4.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Użytkownika obejmują:

 1. komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączony z siecią Internet;
 2. zainstalowana przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies”.
 3. obsługę Flash lub HTML 5.0

4.4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

4.5. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu Użytkownikom niespełniającym wymogów technicznych określonych powyżej.

4.6. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego w jakikolwiek sposób z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu oraz (w szczególności) zamieszczaniem w niej treści w Postaci Materiałów lub Postów.

 1. REJESTRACJA W PORTALU

5.1. Zgodnie z art. 22 ust. 2 UŚUDE, Rejestracja w Portalu nie jest konieczna do korzystania z wielu usług, w tym, w szczególności możliwe jest dodawanie i przechowywanie Materiałów przez Użytkowników niezarejestrowanych, „anonimowych” (z tym, że Administrator i tak gromadzi pewne dane identyfikacyjne ze względu na bezpieczeństwo, w tym np. IP z którego następuje dodanie Materiału przez Użytkownika).

5.2. Rejestracja jest jednak wymagana w szczególności dla realizacji Usług Dodatkowych a ponadto jest wygodna dla Użytkownika (pozwala na stworzenie Profilu i prezentację pewnych informacji o sobie, w ramach Konta i Profilu dostępna jest również m. in. poczta, dostępne są statystyki i szereg dodatkowych informacji, usprawnień i ułatwień).

5.3. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej Portalu poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

5.4. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu, wraz z możliwością uruchomienia Usług Dodatkowych, po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).

5.5. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto i Profil. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta i Profilu o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć. W zakresie wyznaczonym przez Politykę Prywatności lub faktyczną funkcjonalność Profilu/Konta, Użytkownik Zarejestrowany może też decydować o tym które dane jego Profilu i Konta zostaną upublicznione lub udostępnione innym Zarejestrowanym Użytkownikom.

5.6. Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Profilu i Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.

5.7. Użytkownik w trakcie procesu rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Portalu, ma możliwość zamieszczenia w ramach swojego Konta tzw. „awatara” tj. małego obrazka, który reprezentuje wizualnie Użytkownika Zarejestrowanego. Preferowane jest, by pokazywać tylko Zarejestrowanego Użytkownika, jego twarz powinna być wyraźnie widoczna, a wiek i płeć osoby na zdjęciu muszą odpowiadać danym podanym podczas rejestracji. Zawartość tego obrazka nie może być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego awatara w przypadku, gdy narusza on obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

5.8. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

 1. a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
 2. b) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;
 3. c) wyraża zgodę na upublicznienie Profilu/Konta przez Administratora (w zakresie danych, które ulegają upublicznieniu), jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników; nie dotyczy to następujących danych:
 4. i) adresu e-mail;
 5. ii) hasło do Konta;

iii) kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych.

 1. d) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu;

5.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu, w tym w szczególności do Usług Dodatkowych.

5.10. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. Dane te będą przetwarzane przez spółkę Administratora oraz przekazywane jego kontrahentom w celu realizacji usług dostępnych w ramach Portalu oraz w celach reklamowych.

5.11. Użytkownik, podając dane osobowe oświadcza, że są one aktualne oraz zgodne z prawdą.

5.12. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem listownie na adres Administratora.

 1. ZASADY PRZECHOWYWANIA DANYCH, W TYM MATERIAŁÓW LUB POSTÓW

6.1. Użytkownicy mogą zamieszczać na serwerach Administratora, w celu publikacji w Portalu, Linki, Komentarze/Posty oraz Materiały opatrzone tytułem i krótkim opisem treści zawartych w Komentarzu/Poście lub Materiale. Komentarz/Post zawierający materiały pornograficzne będzie usuwany.

6.2. Administrator  ingeruje w treść przechowywanych danych tylko w przypadku treści porograficznych, sprawdza je, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich przechowywaniem lub upublicznieniem przez Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Komentarzy/Postów, Materiałów lub innych danych przechowywanych przez Użytkowników w przypadku pozyskania wiarygodnej informacji od podmiotów uprawnionych (art. 14 UŚUDE).

6.3. Użytkownik umieszczając Link, Komentarz/Post lub jakiekolwiek Materiały (lub inne dane) oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.

6.4. Korzystanie z Portalu, w zakresie zamieszczania (przechowywania) Linków, Komentarzy/Postów i Materiałów, nie podlega opłatom. Istnieją jednak Usługi Dodatkowe, które są odpłatne, przy czym ich zasady określa odrębny Dodatkowy Regulamin.

6.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Linki, Komentarze/Posty oraz Materiały i Awatary (lub inne dane), które zamieścił w Portalu.

6.6. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie Linku, Komentarza/Postu, Materiału, Awatara lub innej treści (danych) przez Użytkownika, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

6.7. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Portalu oraz usunąć swoje Konto z Portalu klikając w odpowiedni link w ustawieniach swojego Konta lub wysyłając ze swojego Konta na adres email Administratora prośbę o usunięcie danych.

6.8. Jeżeli zdaniem Użytkownika Komentarz/Post lub Materiał (lub inne przechowywane dane) naruszają prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą przycisku „Zgłoś” umieszczonego obok Komentarza/Postu (z Materiałem lub bez).

 1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

7.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu (i ewentualnie wiążących go Regulaminami Dodatkowymi) oraz zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami, a w szczególności do:

 1. niezamieszczania Materiałów (a także Komentarzy / Postów lub innych danych) zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo (w tym zwłaszcza prawo autorskie), sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
 2. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności,
 3. niezamieszczania Materiałów lub innych danych zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym (bez zgody Administratora),
 4. niepodejmowania działań lub zamieszczania Materiałów lub danych, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu,
 5. nieużywania w Komentarzach/Postach lub Materiałach (albo w Koncie / na Profilu) nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.

7.2. W przypadku stwierdzenia występowania treści (danych), o których mowa wyżej, Administrator ma prawo zablokować lub usunąć je samodzielnie (w związku z wiarygodną wiadomością lub urzędową wiadomością o której mowa w art. 15 UŚUDE), ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika.

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU i UCZESTNICTWO W SERWISIE

8.1. Akceptując niniejszy Regulamin (w jakikolwiek sposób, w tym dorozumiany – np. przez samo korzystanie, „Browse-wrap Agreement”), Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Wszelkie korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu („Browse-wrap Agreement”).

8.2. Możliwość korzystanie z Usług Dodatkowych jest dostępna wyłącznie po złożeniu Konta Użytkownika i akceptowaniu Regulaminów Dodatkowych.

8.3. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

8.4. Procedura rejestracji została opisana w Punkcie 5. Niniejszego Regulaminu. W szczególności, w celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować Regulamin w aktualnej wersji, która jest przedstawiana w procesie Rejestracji oraz udostępniona przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

8.5. Przesłanie wypełnionego formularza Rejestracyjnego z Chwilą Zawarcia Umowy jest równoznaczne z:

 1. a) zawarciem przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną (w tym w zakresie Profilu i Konta – do czego niezbędna jest właśnie rejestracja) i przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu w aktualnie obowiązującej wersji;
 2. b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta / Profilu Użytkownika.

8.6. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz musi być zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami.

8.7. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

8.8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika (przechowywanie) treści o charakterze bezprawnym (w szczególności naruszających prawo autorskie) oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności zakazany jest Nieautoryzowany Dostęp i Nadużycia.

8.9. Zakazane jest tworzenie Konta / Profilu dla innej osoby bez jej pozwolenia.

8.10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny domowy użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, a zwłaszcza takiej, która naruszałaby prawa lub interesy Usługodawcy (lub osób trzecich) – z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez Administratora, regulowanych odrębnymi Regulaminami Dodatkowymi (np. Konta Partnerskie).

8.11. Użytkownik, który dokonał rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 (siedem) dni kalendarzowych.

8.12. Użytkownik oświadcza, że Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw innych Użytkowników lub osób trzecich;

8.13. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Administratora, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;

8.14. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (w tym ewentualnego newslettera), wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;

8.15. Użytkownik Akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z prawem i Regulaminem (ewentualnie wiążącymi go Regulaminami Dodatkowymi) oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z prawa, postanowień Regulaminu (ewentualnie Regulaminów Dodatkowych), zasad współżycia społecznego, ustalonych zwyczajów;

8.16. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników (lub osób trzecich), naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

8.17. Użytkownik zamieszczając treści (dane) oraz udostępniając je (w szczególności poprzez Materiały lub Posty / Komentarze) dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści na własną odpowiedzialność. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

8.18. Użytkownik oświadcza, że:

 1. umieszczenie oraz udostępnienie przechowywanych danych (w tym Materiałów), nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ewentualną zgodą osób, których one dotyczą (lub osób, które posiadają do danego Materiału prawa);
 2. wyraża zgodę na wgląd do przechowywanych i opublikowanych danych (w tym Materiałów i Postów) przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
 3. wyraża zgodę na upublicznienie jego Konta w zakresie Profilu i statystyk, w tym w zakresie dodanych przez Użytkownika Materiałów i/lub Postów i/lub Komentarzy (lub innych danych) – zgodnie z ustawieniami Konta / Profilu
 4. Wszelkie dodawane przez użytkownika dane, w tym Materiały są zgodne z prawem i nie naruszają praw innych Użytkowników lub osób trzecich, ani też nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami

8.19. Użytkownik nie jest uprawniony do:

 1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
 2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym – z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez Administratora lub jego odrębnej wyraźnej zgody
 3. zamieszczania w ramach Materiałów treści naruszających prawo, w tym treści naruszających prawa własności intelektualnej innych Użytkowników lub osób trzecich, jak również naruszających inne prawa takich osób (np. dobra osobiste)

8.20. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, treści / danych (w formie Materiałów, Postów / Komentarzy, Linków lub jakiejkolwiek innej formie, np. graficznej - Awatar), które mogłyby w szczególności:

 1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych innych Użytkowników lub osób trzecich;
 2. naruszać jakiekolwiek prawa innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych Użytkowników lub osób trzecich, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
 4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich;
 5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. materiałów pornograficznych

8.21. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z Art. 10 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania (zablokowania) treści / danych (w tym Postów lub Materiałów) zamieszczonych / przechowywanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, w szczególności w odniesieniu do treści (danych), co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich (wiarygodna wiadomość) lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

8.22. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli (sprawdzania) zamieszczanych treści (Administrator reaguje wyłącznie na ewentualne wiarygodne lub urzędowe zawiadomienie dotyczące ewentualnej bezprawności konkretnych danych zamieszczonych przez Użytkownika – na zasadzie art. 14 w związku z art. 15 UŚUDE).

8.23. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści / danych (w tym Materiałów i/lub Postów / Komentarzy), w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego; w szczególności Użytkownik wyraża zgodę na publikację treści (w tym Materiałów) na Stronie Internetowej Serwisu lub w celach autopromocyjnych, np. w portalach społecznościowych, itp. Użytkownik zgadza się na embedding przechowywanych danych i inne formy korzystania z przechowywanych danych wynikające z funkcjonalności Serwisu lub ze specyfiki Internetu i technologii współcześnie wykorzystywanych w publicznych sieciach globalnych (Internet).

8.24. Użytkownik dodając i przechowując Materiały lub inne dane (w tym Komentarze / Posty. Linki, itp.), wyraża zgodę na umieszczenie tych danych (w tym Materiałów) w całości lub fragmentach w innych publikacjach strony http://www.cda.pl a także w innych serwisach należących do Administratora, a także wszelkich społecznościowych platformach (jak Facebook, Twitter, Wykop, etc.) – w celu autopromocji Serwisu i jego Usług.

8.25. Zgody przewidziane w powyższych punktach 8.23 i 8.24, stanowią nieodpłatną niewyłączną licencję udzieloną na rzecz Usługodawcy obejmującą prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji) na polu eksploatacji Internet (publiczne udostępnianie treści, w tym na żądanie) – zgodnie z ustalonymi zwyczajami i specyfiką Internetu i tego rodzaju portali hostingowych.

8.26. W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek zamieszczenia treści przez Użytkownika (w tym Materiałów), Użytkownik taki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Użytkownik zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

9.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

9.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

9.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

9.4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin, ewentualne Regulaminy Dodatkowe oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

9.5. W granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. a) sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników i skutki korzystania z portalu
 2. b) treść i formę zamieszczanych (przechowywanych) Materiałów i innych danych
 3. c) treść i formę opisów Materiałów a także opisów np. w Profilu Użytkownika, w tym Awatarów
 4. d) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnionych Użytkownikom w ramach Portalu
 5. e) szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do Konta osobom trzecim , niezależnie od przyczyny, która to spowodowała, jak również szkody wynikłe z niedbalstwa Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
 6. f) udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
 7. g) utratę Materiałów lub innych danych (w tym np. Komentarzy / Postów, Linków lub Awatarów) zamieszczonych (przechowywanych) w Portalu spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub na podstawie decyzji uprawnionych organów

9.6. Administrator (Usługodawca) zastrzega sobie prawo do:

 1. a) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
 2. b) natychmiastowego skasowania lub zablokowania każdego Komentarza/Postu, Materiału lub Awatara (lub innych przechowywanych danych) bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub prawa (w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia w rozumieniu art. 14 UŚUDE),
 3. c) natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego Komentarzy/Postów, Materiałów i Awatarów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,
 4. d) zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności, po powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,
 5. e) skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez Administratora, całej zawartości Portalu

9.7. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Portalu o istotnych zmianach zakresu udostępnianych funkcjonalności.

 1. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAW

10.1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba, podmiot lub organ uzna, iż treść (Materiały lub inne przechowywane dane) publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza prawo (bezprawne dane lub związana z nimi działalność), w tym w szczególności prawa autorskie, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu prawa.

10.2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu prawa, o ile pozyskał o tym fakcie wiarygodną wiadomość w rozumieniu art. 14 UŚUDE lub urzędowe zawiadomienie, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia – na przykład poprzez zablokowanie konkretnego Materiału / Postu (zablokowanie dostępu do bezprawnych danych w rozumieniu art. 14 UŚUDE).

10.3. Przy każdym Materiale w Portalu widoczny jest znak wykrzyknika

( „zgłoś naruszenie / report abuse”), którego kliknięcie powoduje możliwość zgłoszenia twierdzenia o bezprawności danej treści. Zgłoszenia realizowane przez ten system rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

 1. PRZESTRZEGANIE PRAWA I REGULAMINU

11.1. Serwis http://www.cda.pl umożliwia przechowywanie przez Użytkowników różnych Materiałów oraz dzielenie się Użytkowników między sobą poglądami i opiniami na temat tych Materiałów (system Komentarzy / Postów). Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich zgodności z prawem, prawdziwości i rzetelności, tym samym nie redaguje merytorycznie zawartości dodawanych Materiałów.

11.2. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce.

11.3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem (zwłaszcza naruszających prawo autorskie), wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

11.4. Osoby zamieszczające Materiały i komentarze (Posty) w Serwisie http://www.cda.pl rozpowszechniają dodawana przez siebie treści na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. To samo dotyczy odpowiedzialności za dodawane przez Użytkownika Materiały.

11.5. Użytkownik oświadcza, że wie, iż ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone w Serwisie przez siebie. Dotyczy to również Użytkowników którzy są niezarejestrowani lub niezalogowani (tzw. Użytkownicy „anonimowi”).

11.6. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin (i/lub Regulaminy Dodatkowe), Administrator Serwisu ma prawo zablokować dostęp do możliwości dodawania treści w serwisie lub nawet całkowicie zablokować Konto / Profil takiego Użytkownika.

 1. INNE TREŚCI PRZEKAZYWANE W RAMACH SERWISU

12.1. Administrator zastrzega możliwość umieszczania w Portalu lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników (w tym drugim wypadku na podstawie osobno wyrażonej zgody) Materiałów Reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i ewentualną Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych.

12.2. W razie przekierowania Użytkownika, po kliknięciu na Materiały Reklamowe, na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych Partnerów.

12.3. W Portalu mogą znajdować się Materiały Agregowane. Administrator nie ma wpływu na ich treść, która pobierana jest całkowicie automatycznie przez tzw. „roboty”.

12.4. W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam odpowiadają Partnerzy Marketingowi.

12.5. Reklamy mogą być wyświetlane zarówno obok przechowywanych / prezentowanych Materiałów, jak i mogą być emitowane przed odtworzeniem Materiału, w trakcie, w czasie jego wyświetlania (przerywnik), jak i na końcu – po wyświetleniu. Użytkownicy wyrażają zgodę na emisję reklam w ten sposób przy okazji wyświetlania przechowywanych i publikowanych przez Użytkowników Materiałów (m. in. tzw. reklamy pre-roll, post-roll, mid-roll, reklama obok playera, itp.).

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

13.1. Usługodawca informuje i zastrzega, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Serwisie układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych (w zakresie własnej udostępnianej platformy komunikacyjnej Administratora).

13.2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści (Materiałów) wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku prywatnego (Krąg Użytkowników). Inne formy korzystania z treści Portalu, poza wspomnianym dozwolonym użytkiem osobistym, a w szczególności kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów umieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika, który ma prawo do danej treści (np. Materiału lub Postu) jest zabronione.

 1. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

14.1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

14.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy Administratora (lub poprzez stosowny formularz kontaktowy) lub listownie na adres pocztowy Administratora.

14.3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

14.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

14.5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w powyższym punkcie 14.3. w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga uzupełnienia danych przez Użytkownika, uzyskania wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

14.6. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

15.1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego (Administrator prowadzi repozytorium wersji archiwalnych).

15.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego (domyślny adres aktualnej wersji: www.CDA.pl/regulamin).

15.3. Po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu, w miejscu do tego przeznaczonym (domyślny adres aktualnej wersji: www.CDA.pl/regulamin), Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z aktualną wersją (po zmianach), gdyż zalogowanie do Portalu lub korzystanie z Portalu w jakikolwiek sposób, choćby „anonimowo” („Browse-wrap Agreement”), stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

15.4. Po zmianie Regulaminu (opublikowaniu nowej wersji, zgodnie z postanowieniami powyżej), Usługodawca będzie starał się co najmniej przez 14 dni informować o tym fakcie przez krótki komunikat na stronie głównej w rodzaju: „Uwaga, zapoznaj się z nową wersją Regulaminu, obowiązującą od dnia…”

15.5. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo poproszeni o potwierdzenie akceptacji nowego Regulaminu przy pierwszym logowaniu następującym bezpośrednio po publikacji nowego Regulaminu.

15.6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu (lub Regulaminów Dodatkowych) jest prawo polskie. Stosunki prawne wynikające ze związania niniejszym Regulaminem (i ewentualnie Regulaminami Dodatkowymi) oraz z faktu korzystania z Portalu w jakikolwiek sposób podlegają jurysdykcji krajowej polskich sądów powszechnych.

15.7. Administrator nie zapewnia w stosunku do usługobiorców, którzy nie są aktywnymi abonentami usługi CDA Premium, opcjonalnej możliwości transgranicznego przenoszenia treści udostępnianych bez odpłatności w formie pieniężnej – art. 6 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. W sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

15.8. Administrator stosuje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści w stosunku do Użytkowników, którzy są odbiorcami odpłatnej w formie pieniężnej usługi FreeFilm PREMIUM – art. 3 – 5 wspomnianego Rozporządzenia.